• Welkom op de Kardinaal
de Jongschool!
  • Op Ameland!

Welkom op de Kardinaal
de Jongschool!

Op Ameland!

VISIE

Visie Kardinaal de Jongschool.
 
Wij zijn een katholieke basisschool op Ameland, waar kinderen van 4 tot 13 jaar van harte welkom zijn, ongeacht maatschappelijke, culturele en levensbeschouwelijke achtergrond.

Wij zetten in op  kwalitatief goed onderwijs in een veilig schoolgebouw , in een veilige omgeving, waarbij  de kinderen met plezier naar school gaan.
Onze leerkrachten zorgen voor uitdaging en prikkelen kinderen tot nieuwe stappen in hun ontwikkeling door hun open houding naar kinderen, hun ouders en externe deskundigen.

Om bovenstaande visie te bereiken hanteren we de volgende uitgangspunten :

Levensbeschouwelijke uitgangspunten :
Onze school hanteert de relatie tussen God, schepping en mens  als uitgangspunt.

Dit betekent concreet dat we:
-  Oog hebben voor het unieke karakter van ieder mens.
-  Extra aandacht hebben voor de zwakkeren en bijzonderen.
-  Een sfeer scheppen van vertrouwen,waarin een ieder bij ons op school zich      
   thuis voelt.
-  Leren kritisch met verantwoordelijkheden om te gaan.
-  Een ieder de ruimte geven om zijn eigen handelen en denken vorm te geven.
-  Leren verantwoordelijk te zijn voor elkaar, de natuur en de wereld om ons heen.
 
Pedagogische en onderwijskundige uitgangspunten:
Mede vanuit de levensbeschouwelijke uitgangspunten geven wij vorm aan ons onderwijs en opvoeding.

Dit betekent concreet dat we voor ieder kind zorgen voor:

Kwalitatief goed onderwijs Een gevoel van geborgenheid, veiligheid en plezier. Uitdaging en prikkeling tot een nieuwe ontwikkel stap. Een optimale sociale ontwikkeling in denken, doen en laten. Structuur, orde en netheid ontwikkeling en versterking van het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid.  

Onze school en werkcultuur willen wij op basis van deze uitgangspunten als volgt versterken:

  • De ervaring dat de school dichtbij ouders en leerlingen staat laten wij zien door laagdrempelig te zijn,ouders uit te nodigen betrokken te zijn bij de school. Wij zijn als team gemakkelijk te benaderen. Als team zelf durven wij ouders te ragen voor concrete activiteiten.   De sfeer van vertrouwen, geborgenheid en veiligheid wordt versterkt vanuit het team naar leerlingen en ouders door aandachtig te luisteren om samen tot het gewenste resultaat te komen.Deze houding van aandachtig luisteren wil het team ook naar elkaar toe hanteren.Vragen van kinderen en van elkaar verdienen een genuanceerd antwoord waarover nagedacht is.
  • Wij streven ernaar om het woord katholiek, afgeleid van het Griekse woord “katholikos”, in te vullen zoals wordt bedoeld namelijk gericht zijn op heel de wereld en heel de mens. Dat betekent dat wij open staan voor de ontwikkelingen in de maatschappij en daarop  afgewogen zullen reageren.Wij willen dat de kinderen zich zowel intellectueel, lichamelijk, sociaal en spiritueel tot ‘hele’ mensen ontwikkelen. Iedereen mag excelleren en zijn talenten ten volle leren inzetten.       
  • Vanuit onze kleinschaligheid willen wij voor de leerlingen een bruisende school zijn waarin ook zaken als creativiteit, cultuur maar ook goed leesonderwijs een plek krijgen. Dat betekent dat activiteiten, drukte en gezamenlijkheid zich afwisselen met momenten van stilte. Op deze wijze willen wij de leerlingen stimuleren om (samen) te werken in een sfeer van aandacht en concentratie.


Naast de door de overheid gehanteerde kwaliteitscriteria, hanteren wij ook zelf maatstaven uitgaande van onze visie. We noemen:

*  Zorgen voor een ononderbroken ontwikkelingsgang. In de traditie wordt
   gesproken over de ontwikkeling van ‘heel‘ de mens zoals verwoordt in de
   inleiding.
*  Verzorgen van onderwijs op maat
*  Het bevorderen van competentie- , relatie- en autonomie ervaringen bij kinderen
*  De afstemming van ons onderwijs op de leef- en belevingswereld van de
   kinderen.
*  Wij laten ons in deze ook voeden door onze traditie waaruit de opdracht naar
   voren komt om elk kind te helpen zijn talenten ten volle te leren gebruiken.
 
Rekening houdend met genoemde criteria betekent dit voor ons:
*  De leerkracht houdt rekening met de persoonlijkheid van elk kind.
*  De leerkracht stemt de activiteiten af op de ontwikkeling van het kind.
*  De leerkracht biedt het kind de mogelijkheid om in eigen tempo en begaafdheid
   een pakket binnen de verschillende leer-en vormingsgebieden te doorlopen,
   waarbij de differentiatie zoveel mogelijk binnen de groep wordt uitgevoerd.
*  Dat wij als leerkrachten ondernemend en initiatiefrijk zullen zijn en kinderen    
   zullen inspireren.
 
Missie :
Kardinaal de Jongschool :  Katholiek, Kwaliteit, Kindvriendelijk.

De Kardinaal de Jongschool verzorgt sinds 1 mei 1950 het katholiek onderwijs op Ameland. We zijn een "groene school" (inspectienorm), hetgeen betekent dat onze leeropbrengsten tenminste op voldoende niveau zijn.
Door verbetering  van ons leerling-administratiesysteem willen we zorg dragen voor deze opbrengsten. Ons logo symboliseert een spelend kind onder de geborgenheid en veiligheid van ons gebouw in een kindvriendelijke omgeving.  

Kardinaal de Jongschool     Bramerduinenpad 10, 9163 KG Nes     t 0519 - 54 23 58     info@kardinaaldejongschool.nl